Osobné údaje a ich ochrana

  1. Dopytujúci v prípade, že je fyzickou osobou zadáva v dopyte svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
  2. Dopytujúci v prípade, že je právnickou osobou zadáva v dopyte svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
  3. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na účel spracovania dopytu.
  4. Spracovaním dopytu sa rozumie jeho prijatie, následná komunikácia s dopytujúcim ohľadom predmetu dopytu, doprava predmetu dopytu k dopytujúcemu a prípadné reklamačné riešenie.
  5. Predávajúci vyhlasuje, že bude s osobnými údajmi dopytujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
  6. Predávajúci vyhlasuje, že zabezpečí, aby sa tieto osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené.
Starožitnosti R1 © 2024